Oil painting Tl81 (Thallium} by Gary Eleinko

Tl81 (Thallium}

"Tl81 (Thallium}" 2022/23 Oilo on wood, thallium capsules  inkjet photos  8" x 6"