Watercolor Boston Etude # 2 by Gary Eleinko

Boston Etude # 2

Boston Etude # 1    c 1976  watercolor on paper